مجله ماشین ماکت

بررسی سطح کیفی ماکت های ماشین آماتورسایز ۱/۱۸

بررسی سطح کیفی ماکت های ماشین آماتورسایز ۱/۱۸

در شرایطی که بازار ماکت ایران، در بدترین شرایط خود بسر می برد، هر روز، به متقاضیان خرید مدلهای سایز ۱/۱۸ آماتور، افزوده می شود. علت هم واضح است، چهار برابر شدن قیمتها، خرید بسیاری از مدلهای حرفه ای را از دسترس عموم دور کرده. با این مقدمه، به بررسی تولیدات مدلهای آماتور موجود درRead more about بررسی سطح کیفی ماکت های ماشین آماتورسایز ۱/۱۸[…]